Adatkezelési tájékoztató

A Printrió Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.printrio.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) és a 1031 Budapest Keled út 3. szám alatti üzlet (továbbiakban: Üzlet) üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek megfeleljen, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (”Infotv.”) továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek (”Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy ”GDPR”).

Adatkezelő a Honlapra, valamint az Üzletbe látogatók és szolgáltatást igénybe vevők, vagy terméket vásárolók (továbbiakban: Felhasználók, Érintettek) adatait az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban a Printrió Kft. az adatkezelésre vonatkozó lényeges elemekről nyújt tájékoztatást. Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban kérése, kérdése merülne fel, úgy kérjük, vegye fel a Printrió Kft. -vel a kapcsolatot az iroda@printrio.hu e-mail címen.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő: Printrió Kft.
Székhely: 1031 Budapest Keled út 3.
Cégjegyzék szám: 01 09 690630
Adószám: 12522349241
E-mail cím: iroda@printrio.hu
Telefonszám: +36707788090

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj – vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ELVEI

A Printrió Kft. a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az átláthatóság elvének megfelelően, a hatályos jogszabályok alapján végzi.

A személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználók hozzájárulása alapján, célhoz kötötten használja fel és kezeli. Amennyiben a Felhasználó terméket vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, úgy a személyes adatok kezelése a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében történik.

A személyes adatokat a Printrió Kft. kizárólag a jelen tájékoztatóban, valamint a jogszabályokban foglalt adatkezelési céloknak megfelelően, a szükséges mértékben kezeli.

A Printrió Kft. gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát.

A Printrió Kft. tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az általuk megadott személyes adatok pontosságáért az azt megadó személy tartozik felelősséggel. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosítása és a velük történő kapcsolattartás, a létrejött szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése és jogosultságok gyakorlása, a szolgáltatások nyújtásának és teljesítésének megfelelőségének dokumentálása, továbbá a működésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Adatkezelő a rögzített adatokat törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Felhasználó jogosult bármikor kérni személyes adatainak nyilvántartásból való törlését. Az Adatkezelő a kezelt adatokat a Felhasználó adatok törlése iránti kérelme esetén haladéktalanul törli.

KEZELT ADATOK

A Printrió Kft. kizárólag a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Termék vásárlása, valamint szolgáltatás igénybevétele során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi – az Érintett kifejezett beleegyező hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

AZ ÉRINTETT JOGAI


A tájékoztatás kéréshez való jog

Érintett a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az
Adatkezelőtől, hogy:

  • mely személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési célból,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • Adatkezelő mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Adatkezelő az Érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.
A helyesbítéshez való jog

Érintett írásban kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről értesítést küld.

A törléshez való jog

Érintett írásban kérheti Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Érintettet értesíti.

A zároláshoz való jog

Érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

A tiltakozáshoz való jog

Érintett írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

COOKIE-K

A Honlap felkeresése esetén a rendszer automatikusan rögzítheti az Érintett számítógépének IP-címét, a látogatás időtartamát, illetve – a számítógép beállításától függően – egyéb statisztikai célból jelentős adatokat. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Amennyiben az Érintett nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban.

JOGORVOSLAT

Az Érintett az iroda@printrio.hu e-mail címen tiltakozhat a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, illetve jogosult a jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulni.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék jár el.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2018.06.01.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató frissülhet, a változások az új tájékoztatás Honlapon történő közzétételét követően válnak hatályossá.

Click to Hide Advanced Floating Content